Toimintasäännöt

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Ratsastusseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Ikaalisten kaupunki. Yhdistys on perustettu kesäkuun 8.päivänä 2002 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-,tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1/Tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, kuntoliikuntaa, muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2/ Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ratsastuskysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti ratsastuksen kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen  ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3/Harjoittamalla julakaisutoimintaa

Toimintansa tueksi seura voi :

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisisa kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.
 

4§ Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.
 

5§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.Kunniapuheenjohtaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
 

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemesta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen , kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


8§ Liitymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis-ja  jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos :

- hän on suorittanut liitymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta tai

- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden jäsenmaksunsa tai

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia , taloudellisia, tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


 9§ Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta

joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinitetyllä ilmoituksella.


10§ Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat:

1/ avataan kokous

2/valitaan kokoukselle puheenjohtaja , sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,ääntenlaskijat

3/todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4/todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5/esitetään johtokunan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6/päätetään tilinpäätökden vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7/käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8/päätetään kokous

Syyskokouksen asiat:

1/,2/,3/,4/samat kuin edellä

5/päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6/päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7/vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus

8/vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9/valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10/valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11/valitaan yksi tai kaksi tilintarkastaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12/päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13/käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14/päätetään kokous

Asioista joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yli kymmenesosa seuran äänioiketetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauuden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


12§ Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


13§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikisssa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuhennjohtajalla sekä ainaisjäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


14§ Seuran hallinto

Seuran taloutta ja toimintaa hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljä jäsentä ja viisi varajäsentä. Johtokunan jäsenistä ja varajäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla puolet eroaa arvan perusteella. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpelliseksi. Tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1/toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2/johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3/valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4/vastata seuran taloudesta

5/pitää jäsenluetteloa

6/tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7/tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8/hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9/hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10/valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11/päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia-ja ansiomerkkien esittämisestä

12/ryhtyä muihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii

13/ luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta 


15§ Tilivuosi

Seuran toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi


16§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17§ Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet.


18§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähimtään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta .


19§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enmmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


20§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava  johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhditysrekisteriin.


21§ Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.